Tabitha Zijlstra

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden “Tabitha Zijlstra”

Algemene voorwaarden Training, coaching, opstellingen en begeleiding van de eenmanszaak ( “Tabitha Zijlstra”, gevestigd te Lindestraat 3, 3812MS, Amersfoort.

Definitie

 • “Tabitha Zijlstra” is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Wanneer wordt gesproken over deelnemer, dan wordt hiermee de opdrachtgever, afnemer, wederpartij bedoeld van “Tabitha Zijlstra”.
 • Opdrachtgever gaat via deelname een overeenkomst aan met opdrachtnemer. Elke overeenkomst die tot stand komt wordt in deze algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht genoemd.
 • Onder producten wordt onder andere verstaan lesmateriaal, readers, video’s, documenten, etcetera.
 • Onder diensten worden de te leveren of geleverde diensten, zoals training, coaching, begeleiding en het ontwikkelen van producten, verstaan.
 • Onder de standaard van kwaliteit en integriteit worden de waarden, normen en eisen verstaan die binnen de beroepsgroep gangbaar en toetsbaar zijn en passend bij het ingezette opleidings-, competentie- en beroepsprofiel.
 • Onder medewerkers worden verstaan de mensen (Tabitha Zijlstra, co-trainers, assistenten) die door “Tabitha Zijlstra” (kunnen) worden ingezet.

Algemene bepalingen

 • Trainingen, coaching, workshops en opstellingsdagen worden gegeven volgens de standaard van kwaliteit en integriteit die de door de medewerkers van “Tabitha Zijlstra” ter beschikking staat. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na de training, workshop of opstelling informatie inwinnen of overleggen over de kwaliteit van dienstverlening.
 • De verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn ligt bij de deelnemers. Het meedoen aan een training, workshop of opstellingsdag is op eigen risico.
 • Voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens voor deelname aan trainingen, coaching, workshops, opstellingsdagen is Tabitha Zijlstra nimmer aansprakelijk.
 • Na aanmelding voor trainingen, coaching, workshops of opstellingsdagen zijn de algemene voorwaarden direct van kracht.

Totstandkoming overeenkomst en offertes

 • De door “Tabitha Zijlstra” gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen.
 • “Tabitha Zijlstra” is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 • Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is “Tabitha Zijlstra” daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij “Tabitha Zijlstra” anders aangeeft.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.
 • Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de offerte en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.
 • De door “Tabitha Zijlstra” opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden “Tabitha Zijlstra” alleen, wanneer deze door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
 • “Tabitha Zijlstra” is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Annulering en/of verplaatsing door “Tabitha Zijlstra”

 • Een training, coaching, opstelling of begeleiding kan kosteloos worden geannuleerd tot 1 week voor het geplande gesprek, of de geplande training, workshop of opstellingsdag. Daarna is het gehele bedrag verschuldigd.
 • “Tabitha Zijlstra” behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden een programma te annuleren. Waar mogelijk zal “Tabitha Zijlstra” een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan “Tabitha Zijlstra” programma’s en individuele bijeenkomsten verplaatsen.
 • In geval van annulering of verplaatsing, doet “Tabitha Zijlstra” daarvan zo spoedig mogelijk mededeling. De overeenkomst kan voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, worden opgezegd indien nakoming op een door “Tabitha Zijlstra” eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van opdrachtgever kan worden gevergd.
 • Voor door “Tabitha Zijlstra” in verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in deze paragraaf reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijft de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als hier bedoeld, kan nimmer aanspraak worden gemaakt op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs.

Rechten

 • Alle rechten uit hoofde van intellectueel eigendom, alsmede auteursrechten op producten en diensten blijven berusten bij “Tabitha Zijlstra”.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Tabitha Zijlstra” is het niet toegestaan om enig door haar aan opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
 • Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door “Tabitha Zijlstra” geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Betaling

 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten zal “Tabitha Zijlstra” de verschuldigde bedragen altijd inclusief btw vermelden.
 • Gespreide betaling is slechts mogelijk voor zover dit van tevoren door opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten en BTW verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Opdrachtgever is verplicht de door “Tabitha Zijlstra” verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 • Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat.
 • Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en kan bij opdrachtgever een vertragingsrente in rekening worden gebracht gelijk aan de geldende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan een eventuele invordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
 • Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit met “Tabitha Zijlstra” overeen gekomen wordt.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd de betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Aansprakelijkheid

 • Alle informatie waarvan “Tabitha Zijlstra” hoort uit hoofde van haar opdracht kennis krijgt of neemt, valt onder geheimhoudingsplicht en zal vertrouwelijk en integer worden behandeld. Deze geheimhouding geldt voor alle medewerkers die voor “Tabitha Zijlstra” werken.
 • “Tabitha” Zijlstra” spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende alle overeenkomsten van opdracht. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop “Tabitha Zijlstra” geen invloed uit kan oefenen. “Tabitha Zijlstra” kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichte werkzaamheden.
 • Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van “Tabitha Zijlstra” beperkt tot het eventuele leveren van een vervangend product, dan wel tot terugbetaling van het door opdrachtgever betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.
 • “Tabitha Zijlstra” is niet aansprakelijk tegenover opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover opdrachtgever of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van “Tabitha Zijlstra”.
 • “Tabitha Zijlstra” is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
 • “Tabitha Zijlstra” is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van schade die het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtgever (of extra deelnemer) of derden.

Nakoming van afspraken en omgang met klachten

 • De stijl van “Tabitha Zijlstra” wordt gekenmerkt door respect en transparantie. Als er problemen zijn worden die op basis van wederkerigheid en gezamenlijkheid opgelost.

Amersfoort, maart 2012

“Tabitha Zijlstra”
+31616858501
[email protected]
Lindestraat 3
3812 MS, Amersfoort← Terug


© 2024 Tabitha Zijlstra

Privacy -en CookieverklaringUp ↑